Schelde-estuarium lange termijn

Schelde-estuarium is Het ontwikkelen van een gezond en multifunctioneel estuarien watersysteem dat op duurzame wijze gebruikt wordt voor menselijke behoeften.

De Langetermijnvisie is gericht op drie geprioriteerde functies:
• Veiligheid (tegen overstromen)
• Toegankelijkheid (van de Scheldehavens)
• Natuurlijkheid (van het fysieke en ecologische systeem)

Voor deze drie invalshoeken is een zo integraal mogelijke beleidsvisie ontwikkeld in het perspectief van de sociaal-economische context en met het bestaande beleid als uitgangspunt. Het inzicht dat voor alle drie de functies de morfologie van het estuarium een belangrijke bepalende factor is, leidt tot bijzondere aandacht voor dit aspect. De visie op de ontwikkeling van de morfologie heeft in de Langetermijnvisie een centrale plaats gekregen. Naast de drie geprioriteerde functies zijn ook andere functies belangrijk in het estuarium, bijvoorbeeld recreatie, visserij en landbouw. Deze functies worden in de Langetermijnvisie niet uitgebreid behandeld. Wel worden de consequenties van de visie voor deze functies aangegeven.

Geografische gebiedsafbakening

De Langetermijnvisie Schelde-estuarium heeft betrekking op een geografisch afgebakend gebied. De grens bovenstrooms is gelegd bij de sluizen van Gent en de mondingsgebieden van de zijrivieren. De zoetwateraanvoer uit de Bovenschelde en de ontwikkelingen op de zijrivieren en kanalen die op de Schelde uitkomen, worden als exogeen beschouwd voor de Langetermijnvisie. Benedenstrooms omvat het estuarium de Schelde en haar mondingen, inclusief de Vlakte van de Raan en andere ondiepwatergebieden. De vaargeulen zijn opgenomen tot aan de grens van het nautische beheer, met als indicatieve grens de loodskruispunten westelijk voorbij het Scheur. De haven van Zeebrugge en de bijbehorende vaargeul Pas van het Zand vallen buiten het gebied.
Behalve de rivier de Schelde zelf, omvat het gebied waarop de Langetermijnvisie betrekking heeft ook de oevers tot aan de hoofdwaterkeringen. Deze gebiedsafbakening is niet bedoeld als starre grens. Indien een thema dat noodzakelijk maakt wordt over de grenzen heen gekeken. De vastgestelde gebiedsafbakening is afgebeeld in onderstaande figuur.

Gebied waarop de Langetermijnvisie betrekking heeft

In dit gebied zijn vier kenmerkende zones aangeduid:
1. Mondingsgebied;
2. Westerschelde;
3. Beneden-Zeeschelde met de haven van Antwerpen;
4. Boven-Zeeschelde.

Opbouw van de Langetermijnvisie

De Langetermijnvisie Schelde-estuarium bestaat uit drie inhoudelijke delen:
• Situatieschets Korte Termijn (deel B van de Langetermijnvisie);
• Streefbeeld 2030 (deel C van de Langetermijnvisie);
• Ontwikkelingsschetsen 2010 (deel D van de Langetermijnvisie).

Deze trits vormt samen de grondslag voor beleidsafspraken van Nederland en Vlaanderen.
Benadrukt wordt dat de onderdelen samenhangen en ook in onderlinge samenhang moeten worden gelezen.